Technické podmínky tiskárny A.R.Garamond s.r.o

Dokumenty vytvářejte zásadně jako vícestránkové dokumenty, nepředávejte data po jednotlivých stránkách .

Pokud data exportujete do PDF, volte export ve formátu PDF 1.3, tím zajistíte sloučení průhledností.

Dokument

Všechny stránky by měly mít stejný rozměr a orientaci. Rozměr stránky vždy nastavte na hodnotu konečného rozměru tiskoviny. Nezapomínejte na správné nastavení spadu. Spad nastavte na hodnotu 3mm, nikdy ne méně. Použijte definici spadu v nastavení rozměru dokumentu, zásadně nevytvářejte ručně vlastní ořezové značky apod.

Pro pojmenování dokumentu zásadně nepoužívejte diakritiku a žádné speciální znaky, jako jsou lomítka apod. Povoleny jsou mezery, pomlčky, podtržítka, obecně není vhodné použití teček uvnitř názvu souborů.

Dokument generujte a posílejte jako vícestránkový PDF soubor, negenerujte tisková data po jednotlivých stránkách.

Průhlednosti

  • V datech jsou zakázány veškeré formy průhlednosti. Průhlednost představuje velké nebezpečí, že vaše data vidíte na monitoru v jiné podobě, než jak budou zpracována RIPem v tiskárně a dokonce se může stát, že se od výsledného tisku bude lišit i váš nátisk. Průhlednost se v dokumentu automaticky objeví například jako následek použití stínů i v mnoha dalších situacích.
  • Abyste se průhledností zbavili, musíte je při generování tiskových dat sloučit. Při exportu dat z aplikace InDesign nastavte kompatibilitu s PDF 1.3, a pro sloučení průhledností použijte předvolbu Vysoké rozlišení.
  • V InDesignu je nezbytně nutné nastavit Prostor sloučení barevností (Transparency Blending Space) na CMYK.
  • Pokud nepoužíváte export, dojde ke sloučení průhledností rovněž při tisku dokumentu do PostScriptového souboru a následném vygenerování PDF přes Distiller. Tento postup je univerzální a je ho možné použít při práci v InDesignu i v dalších grafických aplikacích (QuarkXPress, a další). Pro generování PDF použijte přiložený soubor předvoleb pro Distiller (pozor, tyto předvolby předpokládají, že nastavíte i tisk do PostScriptu podle našich instrukcí).
  • Pečlivě kontrolujte výslednou podobu PDF dokumentu, zejména oblasti s přetisky, dále kontrolujte kvalitu obrazu a případně změny tloušťky písma v rastrovaných oblastech. Problematika aplikace průhledností je složitá a v řadě případů je výsledný výstup odlišný od představy tvůrce dokumentu.

Barevné prostory a definované barvy

Ve finálních tiskových datech jsou zakázány objekty v jiném barevném prostoru, než CMYK; výslovně to platí pro objekty v RGB.

Přímé barvy jsou povoleny v případě, že budou použity v tisku. Tuto skutečnost uveďte v objednávce, ať je jasné, že přímé barvy jsou v souboru použity vědomě a nikoliv chybou. Přímé barvy pojmenujte v souladu s tím, která barva bude při tisku skutečně použita (není možné například definovat v dokumentu Pantone 123 C a v objednávce Pantone 125 C). Nikdy nepoužívejte vlastní názvy typu “modrá do hlavičky” apod.

V ostatních případech jsou přímé barvy zakázány. Pokud váš dokument přímé barvy obsahuje (nejčastěji následkem vložení loga, nebo externě vytvářeného inzerátu), a přitom objednáváte CMYK tisk, je nutné při výstupu dat přímé barvy převést (rozseparovat) do výtažkových barev CMYK. Žádné objekty uvnitř stránky nesmí být obarveny registrační barvou. Pokud potřebujete použít hlubokou černou (Rich Black), doporučujeme hodnotu CMYK 60/40/40/100.

Písma

Všechna písma v dokumentu musí být korektně vložena (embedována), a to jako podmnožina (subset).

Bílé písmo nesmí mít zadáno přetištění.

Je zakázáno písmo menší, než 6 bodů, tištěné soutiskem dvou a více tiskových barev.

Černé písmo o velikosti menší než 12 bodů musí být definováno jako přetiskované. Písmo, která má být černé, obarvujte jen černou barvou (K), nikdy ne jako CMYK, hrozí pak problémy se soutiskem.

Nutné výjimky je nutné uvést v objednávce konzultovat a odsouhlasit s CTP a výrobou, včetně případného omezení odpovědnosti tiskárny za výsledek tisku (zejména soutisk drobných textů).

Linky

Nepoužívejte linky v jedné barvě slabší, než 0,25 bodu, a linky, slabší než 2 body, tištěné soutiskem dvou a více tiskových barev. Bílé linky musí mít zadáno vykrojení, nikoliv přetištění. Černé linky musí mít zadánopřetištění.

Přetisky

Během práce s dokumentem mějte vždy zapnutou volbu náhledu přetisků (Overprint preview).

Bílé objekty musí mít nastaveno vykrojení, ne přetištění. Malé černé objekty (malé písmo, tenké linky) musí mít nastaveno přetištění. U větších černých objektů (titulky přes obrázky, apod) musíte použití přetisku nebo vykrojení zvážit případ od případu. Pokud si nejste jisti, konzultujte svůj záměr předem s CTP.

Pozor: nastavení přetisků automaticky neupravujeme. Výjimky je nutné dojednat individuálně.

Rozlišení obrázků

Používejte barevné a šedoškálové obrázky v rozlišení 300 dpi. Vyšší rozlišení je zbytečné. Nižší rozlišení vevětšině případů znamená nižší obrazovou kvalitu (viditelně nižší ostrost, apod). Pérovky a další jednobarevné obrázky dodávejte v rozlišení minimálně 1200 dpi.

Loga a další podobné grafické objekty používejte ve vektorové podobě. Logo v rastrové podobě (JPEG, TIFF) používejte jen v nouzi, takový postup znamená vždy nižší kvalitu tisku (zejména viditelně horší ostrost) i v případě, že je logo dodáno v rozlišení 300 dpi. Správná volba formátu je odpovědností zadavatele dat.

Čárové kódy

Všechny čárové kódy musí být dodávány výhradně ve vektorové podobě, ne jako rastrový obrázek. Kód musí být proveden jen v černé barvě, nikdy jako soutisk více barev. Při nedodržení těchto pravidel hrozí špatné čtení kódu, za které tiskárna při nedodržení podmínek nenese zodpovědnost.

MAKETA JE IDEÁLNÍ NÁSTROJ K MINIMALIZACI CHYB a dodává ji zadavatel

  • musí být počtem stran shodná s finální tiskovinou,
  • musí být obsahově shodná (poslední verze),
  • musí simulovat výsledný typ vazby nebo skládání,
  • listy musí být pevně spojeny nebo musí být označeno pořadí stránek tak, aby nemohlo dojít k jejich záměně.

OPRAVA SOUBORŮ

Opravu souborů provádíme pouze po konzultaci se zadavatelem, pokud je to technicky možné.

Tyto technické podmínky schválil statutární orgán A.R. Garamond s.r.o. dne 1.6.2019.

TrojlístekLinkaHvězda